Short hair versus long hair: Should I cut my hair short?